August 8, 2020
Admission News

INTERNSHIP IN DUBAI 12 MONTHS

By on January 21, 2020 0 154 Views

เปิดประสบการณ์ความท้าทายใหม่ กับโครงการฝึกงานที่ดูไบ หลากหลายวัฒนธรรม ฟรีที่พักพร้อมอาหาร

หลากหลายตำแหน่งงานเช่น culinary และ food and beverage

ที่พักฟรี!! อาหารฟรีในเวลางาน

ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงานไม่รวมทิป

ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึกงานไม่รวมทิป

เลือกระยะเวลาในการเริ่มฝึกงานได้เอง

ฝึกงานจบโครงการได้รับใบรับรองฝึกงาน

ฟรีประกันสุขภาพ

Ÿ⇒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่จบแล้ว ทางด้านสาขาการครัวหรือการโรงแรม

⇒ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

⇒ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับที่ดี – ดีมาก

⇒ สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ระยะเวลา 12 เดือนตามที่โปรแกรมกำหนด

⇒ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และมีความอดทนสูง

⇒ ไม่เป็นโรคติดต่อเช่น HIV, ไวรัสตับอักเสบบี

สถานประกอบการที่เปิดรับน้องๆเข้าฝึกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ Culinary and server

ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน

ค่าตอบแทน: 750AED/ เดือน+ service charge 275 AED!

ใบรับรองเมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการ

ฟรีที่พักพร้อมอาหารในเวลางาน

ประกันสุขภาพ/ ตรวจสุขภาพ

ค่าโครงการงวดที่ 1 5,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2 8,000 บาท

ค่ามัดจำได้คืนเมื่อจบโครงการ (ได้คืนเมื่อเข้าร่วมครบจนจบโครงการ) 3,000 AED

 • Ÿ ค่าโครงการ
 • Ÿ ค่าประสานงานในการหาสถานที่ฝึกงาน
 • Ÿ ค่าดำเนินการด้านเอกสาร
 • Ÿ ค่าอาหารระหว่างทำงานและค่าที่พัก
 • Ÿ ค่าติดต่อดูแลประสานงานจนกว่าผู้สมัครจบโครงการ
 • Ÿ ค่าตั๋วเครื่องบิน : เริ่มต้นที่ 7,000 – 25,000 บาท (เฉพาะขาไป)
 • Ÿ ค่าเดินทางต่างๆ

– แท็กซี่ อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

– UBER ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไป ส่วนใหญ่อัตาคาค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 30 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • รถไฟใต้ดิน อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • Ÿค่าธรรมเนียมวีซ่า : 5,800 บาท – 16,000 บาท
 • Ÿค่าแปลเอกสาร เพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 300 -700 บาท/แผ่น
 • ŸPocket Money: ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • Ÿเมื่อผู้สมัครสัมภาษณ์ผ่านในด่านแรกแล้ว ทาง IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวนเงิน7,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • Ÿผู้สมัครจะต้องชำระค่าโครงการงวดที่ 2 และเงินค่ามัดจำโครงการเข้ามาภายใน 3 -5 วันทำการ กรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
 • Ÿกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกในขณะกำลังดำเนินการด้านเอกสารหรือการทำวีซ่า ทางสถาบัน IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมดให้กับผู้สมัคร
 • Ÿหากผู้สมัครไม่เข้าร่วมจนครบตามระยะเวลาโปรแกรม หรือมีเหตุที่ต้องกลับก่อนจะต้องเสียค่ามัดจำโครงการ3,000 AED
 1. Resume/ CV ไฟล์ Word
 2. จดหมายแนะนำตัว ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. พาสปอร์ตสแกนสี
 4. รูปถ่ายวีซ่าขนาด 3.5 x 5 ซ.ม. พื้นหลังสีขาว
 5. ใบตรวจสุขภาพ (ตรวจเลือด, HIV, TB, Hep B, Hep C, Syphilis, Leprosy)
 6. ใบรับรองประวัติอาชญากรรมฉบับภาษาอังกฤษ
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *