February 26, 2020
 • Home
 • INTERNSHIP IN SINGAPORE 3 AND 6 MONTHS

INTERNSHIP IN SINGAPORE 3 AND 6 MONTHS

โครงการฝึกงานด้านสายอาชีพในประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาหรือบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาแล้ว ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆ และมีใจรักงานบริการและสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ดี ได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกงานจริงด้านการบริการตามโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหารเป็นระยะเวลา 3 และ 6 เดือน

3 เดือน

 • เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

** ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในหลักสูตร**

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆได้
 • มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติและฝึกงานในต่างประเทศ
 • มีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด เดือน

6 เดือน

 • เปิดรับนิสิต นักศึกษาทุกสาขาหรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วต้องการเข้ารับ การฝึกงานทางด้านโรงแรมและร้านอาหารและมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆได้
 • มีความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติและฝึกงานในต่างประเทศ
 • มีความอดทนต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 6 เดือน

3 เดือน

ข้อมูลงาน : งานในโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

ตำแหน่งงาน : Food and Beverage, Front Office

อัตราค่าจ้าง : 500 – 550 SGD/ Month

ชั่วโมงทำงาน : 32 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

6 เดือน

ข้อมูลงาน : งานในโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

ตำแหน่งงาน : Food and Beverage, Front Office

อัตราค่าจ้าง : 550 – 700 SGD/ Month

ชั่วโมงทำงาน : 32 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

หมายเหตุ: ในการปฏิบัติงานจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเข้างานได้และอาจมีการถูกเรียกให้ไปช่วยตำแหน่งอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายจ้าง

ค่าโครงการ

 • งวดที่ 1      3 months = 10,000 บาท // 6 months = 10,000 บาท
 • งวดที่ 2      3 months = 39,000 บาท // 6 months = 49,000 บาท
 • ค่ามัดจำโครงการ(ได้รับเมื่อจบโครงการ)     3 months = 10,000 บาท // 6 months = 10,000 บาท

*หมายเหตุ: ราคาค่าโครงการด้านบน รวมค่าโครงการ, ค่าดำเนินการจัดการด้านเอกสาร, ค่าวีซ่า, ค่าบริการรับส่งสนามบิน, ค่าที่พัก

ยังไม่รวม

 1. Ÿค่าตั๋วเครื่องบิน ราคาโดยประมาณ 5,000 – 10,000 บาท
 2. ค่าแปลเอกสาร แผ่นละ 300 – 700 บาท
 3. และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • IEO Abroad ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจำนวน 10,000 บาท กรณีที่ได้ผ่านสัมภาษณ์กับทางองค์กรสิงคโปร์
 • IEO Abroad ยินดีคืนเงินให้จำนวน 10,000 บาท กรณีที่ผู้สมัครโดนปฏิเสธจากองค์กรทางฝั่งสิงคโปร์ในการสัมภาษณ์รอบแรก
 • เมื่อผ่านสัมภาษณ์รอบแรกแล้วผู้สมัครต้องชำระค่าโครงการงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วันทำการ
 • ดุลพินิจในการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตสิงคโปร์ ทาง IEO ไม่มีอำนาจที่จะไปเร่งรัดหรือเปลี่ยนแปลงผลของสถานทูตได้ กรณีที่  ผู้สมัครไม่ผ่านวีซ่า ทาง IEO จะคืนเงินให้ระยะเวลา 3 เดือนจำนวนเงิน 15,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน 30,000 บาท
 • กรณีกลับก่อนหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทางสถาบัน IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการและค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น