ABOUT US

เป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการฝึกงานในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจนมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายร้อยคนต่อปี โดยสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมถึงระดับมหาวิทยาลัย (Study Abroad) หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Work and Travel USA) โครงการฝึกงาน (Internship) ที่ครอบคลุมถึง 9 ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย โครงการเรียนและทำงาน (Work and Study) และโครงการเรียนภาษาระยะสั้น (Summer Course) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีการประสานงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ สถานทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลผู้เข้าร่วมโรงการอย่างใกล้ชิดจนได้รับความพึงพอใจอย่างตรงเป้าหมาย ตามนโยบาย

“มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจไปกับ IEO Abroad”