July 4, 2020
Admission News

Internship in New Zealand

By support on August 2, 2018
0 1213 Views

ฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์พร้อมมีรายได้อย่างถูกกฎหมายระยะเวลา 6 เดือน

หลายหลายตำแหน่งงานพร้อมรองรับหลากหลายสาขาที่น้องๆเรียนมา

มีสถานประกอบการชั้นนำรองรับน้องๆเข้าฝึกงานอย่างมากมาย

มีองค์กรนิวซีแลนด์คอยดูแลน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน

 • Ÿศึกษาอยู่ทางด้านสาขาการโรงแรม, การครัวหรือการท่องเที่ยว (ใน Transcript ของสาขาการท่องเที่ยวจะต้องมีรายวิชาเรียนเกี่ยวกับทางด้านสาขาการโรงแรมบ้าง)
 • Ÿสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
 • Ÿมีความยืดหยุ่นสูงเพราะไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ ดุลพินิจขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้เลือกน้องๆเข้าฝึกงาน
 • Ÿมีความอดทน รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา : 6 เดือน (เน้นรับหน้า High season ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนเมษายน )

ค่าโครงการ : 67,000 บาท ฟรี ที่พัก 2 คืนแรกเมื่อไปถึง!

ชั่วโมงการทำงาน : 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ค่าตอบแทน : 10 – 15.75 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับ :  Back of house, Kitchen, Cleaning, Food and Beverage, Maintenance,Guest Services, Retail, Front office departments

เมืองที่เปิดรับฝึกงาน : All location (แต่ดุลพินิจในการคัดเลือกว่าจะไปฝึกงานที่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับองค์กรนิวซีแลนด์และสถานประกอบการ)

ผู้สมัครควรเผื่อเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่า และสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 4 – 5 เดือน

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ = 7,000 บาท (non – refundable)(ชำระพร้อมกับส่งเรซูเม่ก่อนการสัมภาษณ์กับองค์กรทางนิวซีแลนด์)

ค่าโครงการ = 60,000 บาท(ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์กับองค์กรทางนิวซีแลนด์ ภายใน 3 – 5 วันทำการ)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม

 • Ÿค่าขอ Work permit Visa ประมาณ 20,000 บาท
 • ค่าตรวจ TB  ประมาณ 2,000 – 4,000 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 35,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน และเมืองที่ฝึกงาน
 • ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน
 • Ÿการดูแลสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา
 • ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงานและการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • Ÿบริการ airport pick up รับผู้เข้าร่วมโครงการจากสนามบินไปส่งยังที่พัก
 • Ÿการดูแลและสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ที่นิวซีแลนด์
 • ŸWelcome Pack รายละเอียดของการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

ที่พักทาง IEO และทางฝั่ง Sponsor จะไม่หาที่พักให้ในกรณีที่ Staff Accommodation เต็ม ผู้สมัครต้องเป็นคนรับผิดชอบในการหาที่พักเอง

 • Ÿค่าที่พักชั่วคราวระหว่างหาที่พัก 700-1,000 บาทต่อคืน  Ÿ ค่าหอพัก 12,000 – 20,000 บาทต่อเดือน

ตัวอย่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

** ผู้สมัครไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้ ดุลพินิจตัดสินใจขึ้นอยู่กับองค์กรนิวซีแลนด์และสถานประกอบการ **