August 8, 2020
Admission News

INTERNSHIP IN MALAYSIA 6 MONTHS

By on January 22, 2020 0 152 Views

เปิดประสบการณ์การฝึกงานในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีสภาพเศรษฐกิจดีและค่าครองชีพต่ำ การฝึกงานที่นี้จะช่วยให้คุณได้พัฒนาความคิดและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ระบบการทำงานทางด้านธุรกิจ และเสริมสร้างให้คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสก้าวแรกที่ทำให้น้องๆได้ลุ้นทำงานอย่างถาวรที่ประเทศมาเลเซียหลังเรียนจบอีกด้วย

 • อายุ 18 – 25 ปีบริบูรณ์ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่พอใช้ – ดีมาก
 • ไม่เคยก่ออาชญากรรม หรือมีประวัติทางด้านนี้
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 1. Resume (ไฟล์ Word)
 2. Passport สแกนสีทุกหนีรวมเป็นไฟล์เดียว
 3. รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าขนาด 3.5*5 ซ.ม. พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 6 รูป
 4. จดหมายรับรองจากทางมหาวิทยาลัย
 5. บัตรนักศึกษาสแกนหน้าหลังให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
 6. ใบรับรองการตรวจร่างกายแบบละเอียด
 7. ใบรับรองว่าผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรอยด์ฉบับภาษาอังกฤษ เฉพาะน้องๆที่ต้องการสมัครตำแหน่ง F&B

ค่าโครงการงวดที่ 1 : 10,000 บาท

ค่าโครงการงวดที่ 2 : 15,000 บาท

ค่ามัดจำโครงการ (ได้คืนเมื่อจบโครงการ) : 7,500 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายค่าโครงการดังกล่าวรวมค่าโครงการ, ค่าประสานงาน, ค่าที่พักพร้อมอาหารอย่างน้อย 1 มื้อระหว่างทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ราคา 5,000 – 15,000 บาท
 • ค่า Visa ทางฝั่งไทย + ค่าบริการ 3,000 – 4,000 บาท
 • ค่าส่วนเกินของค่าบ้านจากวงเงินที่ทางสถานประกอบการออกให้
 • ค่าน้ำและค่าไฟ
 • ประกันการเดินทางและประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
 1. กรณีผ่านสัมภาษณ์ในด่านแรกแล้ว ทางสถาบัน IEO Abroad ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินค่าสมัครงวดที่ 1ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 2. กรณีที่ผู้สมัครผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้ว ต้องชำระเงินค่าโครงการงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วันทำการ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
 3. ถ้าต้องการยกเลิกโครงการระหว่างการดำเนินด้านเอกสาร ทางสถาบัน IEO Abroad ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 4. หลังจากที่วีซ่าผ่านแล้วต้องชำระเงินค่ามัดจำโครงการเข้ามาภายใน 5 วันทำการ มิเช่นนั้นทางสถาบัน IEO จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์และไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการทุกงวดให้ได้
 5. กรณีที่วีซ่าไม่อนุมัติทางสถาบัน IEO Abroad ยินดีคืนเงินให้จำนวน 5,200 บาท
 6. กรณีที่ผู้สมัครกลับก่อน หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ทางสถาบัน IEO Abroad จะไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการและค่ามัดจำโครงการทั้งหมดได้
 7. หลังจากที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบระยะเวลาที่กำหนด แล้วเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบัน IEO Abroad จะทำการคืนเงินค่ามัดจำโครงการให้จำนวนเงิน 7,500 บาทภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบทำเรื่องขอเงินค่ามัดจำโครงการคืน
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *