November 17, 2019

Internship in Australia

By on August 2, 2018 0 232 Views

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

Hospitality Internship / Training in Australia

โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานตามด้านสายงาน Hospitality ที่เรียนมาหรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 26 และ 38 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงแรมระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถเลือกระยะเวลาเข้าร่วมโครงการได้ 26 Weeks , 38 Weeks

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Food Production (Culinary/Chefs)

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขาCulinary Arts/Gastronomy
–  มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญทางด้าน commercial kitchen อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
–  โปรแกรมการฝึกงานระยะเวลา 6-12 เดือน

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Food and Beverage

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality
–  มีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่ง Food & Beverage 6 เดือน
–  มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ Responsible Service of Alcohol

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Front Office (Reception / Guest Relations / Night Audit / Porter / Concierge)

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality
–  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง front office
–  มีประสบการณ์การใช้ระบบการจองของแผนก front office (Fidelio, Opera and /or Micros)
–  ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมาก

      อัตราค่าตอบแทน :  ชั่วโมงละ$16 – $19 ทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 6 เดือนขึ้นไป

play128  ค่าตอบแทนขั้นต่ำสุดชั่วโมงละ $16 – $19/สัปดาห์ ทำงาน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์
play128  ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพราะเคยมีประวัติผ่านการฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้อนาคตแห่งการทำงานในโรงแรมระดับ Hi – end เป็นไปได้ไม่ยาก
play128  ได้ฝึกงานอย่างตรงสายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ทำให้สามารถนำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด้านสายอาชีพการทำงานในอนาคตได้
play128  เสริมสร้างจรรยาบรรณและเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานของชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งว่ามีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพระดับโลก
play128  พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย
play128  เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
play128  ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  อายุ 18 – 30 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสายที่เกี่ยวข้องหรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาย Hospitality, Culinary, Gastronomy หรือจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  มีประสบการณ์การเรียนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสาย Hospitalityไม่ต่ำกว่า 2 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในโรงแรมชั้นนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้เข่าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานที่นายจ้างจะเป็นผู้เลือกให้
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  ในการคัดเลือกสถานที่ทำงานและการทำวีซ่าให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

1. ส่ง Resume มายัง marketing@ieo.co.th เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆและวีซ่า
5. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชําระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส   ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Hospitality Internship / Training in Australia (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส   เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Hospitality Internship / Training in Australia (ดาวน์โหลดที่นี่)
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส   Hospitality Resume Form  (ดาวน์โหลดที่นี่)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *