July 4, 2020
Admission News

INTERNSHIP / CAREER TRAINING IN USA

By on August 1, 2018 0 519 Views

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

โครงการฝึกงานประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship in USA) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรือมีประสบการณ์ตามสายงาน ดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 6 และ 12 เดือน เพื่อเป็นความเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย


ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 และ 12 เดือน


– Culinary
– Pastry
– Food and Beverage
– Front Office


1. ได้ฝึกงานกับโรงแรมระดับ Hi-end ที่มีสาขาไปทั่วโลกพร้อมทั้งสัมผัสการทำงานกับเชฟผู้มากประสบการณ์ ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพและมาตรฐานว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะมีความเป็นมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
2. ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานเฉลี่ย $10.50 – $15.96/ชั่วโมง จำนวน 32-40ชม/สัปดาห์ พร้อมอาหารฟรี!! ในระหว่างทำงาน
3. ได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศตามสายงานที่จบมา อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
4. ได้รับใบเกียรติบัตรรับรองว่าผ่านงานจากโรงแรมระดับ Hi-end และมีประโยชน์ต่องานสายโรงแรมที่จะได้รับในอนาคต


โครงการแบ่งเป็น 2 แบบ ซึ่งขึ้นกับ คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

Internship
1. อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Scienceหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี (*กรณีเรียนไม่ตรงสายโรงแรมท่องเที่ยวและครัว แต่เคยผ่านการเรียน Shot Course หรือผ่านการทำงาน Part time ที่เกี่ยวกับโรงแรมและครัวสามารถใช้ใบรับรองมาประกอบการพิจารณาได้)
3. ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนและ 12 เดือน

Career Training
1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. กรณีสำเร็จการศึกษาตรงตามสาขา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Home Economics, Hospitality Service, Food Industry Service and Food Science หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มามากกว่า 1 ปีต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จึงจะเข้าร่วมโครงการได้
3. กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามสาขา ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการโรงแรมหรือการครัว อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนและ 12 เดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
3. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงาน ตรงกับสายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สาขาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
–  Hospitality and Tourism
–  Food and Beverage Management
–  Food Business Management


1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ marketing@ieo.co.th เพื่อให้เจ้าที่ IEO พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 27,075 บาท พร้อมชำระค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและจัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างแล้วผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (ภายใน 7 วันทำการ)
5. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า
6. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad


ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship in USA (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in USA (ดาวน์โหลดที่นี่)
ตัวอย่าง Resume  (ดาวน์โหลดที่นี่)