August 8, 2020
Admission News

Engineering Internship in United Kingdom

By on August 1, 2018 0 523 Views

โครงการ Internship / Career Training (ฝึกงานต่างประเทศ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนด้านสายที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกงาน ในองค์กรที่มีตำแหน่งงานระดับ Entry-Level Position ในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, UK, France, China, New Zealand, Australia, Germany เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

**คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Internship / Career Training Program ของประเทศนั้นๆ ค่ะ**

เปิดโอกาสให้ผู้ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลประเทศอังกฤษภายใต้วีซ่าฝึกงาน ซึ่งสหพันธ์นายจ้างทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (EEF) และหุ้นส่วนองค์กรชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานกับตัวแทนบริษัทในประเทศอังกฤษ เพื่อรับผู้สมัครเข้าฝึกงานทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์ โดยโปรแกรมนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าทำงาน ถึงแม้จะยังไม่จบการศึกษาก็ตาม

ทางองค์กรในประเทศอังกฤษมีประสบการณ์ทางด้านจัดหานักศึกษาในประเทศต่างๆ เข้ารับการฝึกงานในประเทศอังกฤษมาแล้วเป็นพันคน ดังนั้นจึงสามารถไว้วางใจได้เลยว่าผู้เข้ารับการฝึกงาน จะได้รับประสบการณ์และความรู้ การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปต่อยอดทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ทำไมถึงต้องเลือกไปฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ?

1. เป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกงาน ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ มั่นใจได้เลยว่าตลอดระยะเวลา1 ปีเต็ม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองทั้งทางด้านภาษาและสายอาชีพได้อย่างแน่นอน
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษมีความมั่นคง อัตราค่าเงินสูง
3. มีบริษัทชั้นนำมากมายในประเทศอังกฤษที่รองรับผู้ที่กำลังเรียน หรือจบสายวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) เข้าฝึกงาน และมีการให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า และมั่นคง
4. ประเทศอังกฤษมีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาที่หลากหลาย


ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน


วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)


– ค่าตอบแทน 6.50 GBP/ชั่วโมง ทำงาน 32 – 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
– ประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วินัยและการปรับตัวในการทำงานกับมืออาชีพ อีกทั้งพัฒนาและ             เพิ่มคุณค่าทักษะทางด้านอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้
– เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียน ให้ดียิ่งขึ้น
– เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างแดน

สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ทางองค์กรที่ประเทศอังกฤษจะดูแล และให้บริการตัวผู้เข้าร่วมโครงการอย่างครอบคลุม ทำให้สามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ตลอดการฝึกงาน อาทิเช่น รถรับส่งจากสนามบิน การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังได้รับตั๋วเข้าชมสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


– ต้องมีอายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์
– กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาใดก็ได้)
– ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 6
– มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดี – ดีมาก
– พร้อมเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี
– สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปีเต็ม
– หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จบโครงการ
– สถานะภาพทางการเงินต้องเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนักที่ประเทศอังกฤษตามที่วีซ่ากำหนด


1. สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
2. ส่ง Resume เข้ามาที่ marketing@ieo.co.th เพื่อให้เจ้าที่ IEO พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 บาท พร้อมชำระค่าโครงการส่วนแรกเพื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการและจัดหาสถานที่ฝึกงาน
4. สัมภาษณ์กับองค์กรในประเทศอังกฤษ หากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างแล้วผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องตอบรับการเข้าฝึกงานทันที และต้องชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนในที่เหลือและค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (ภายใน 7 วันทำการ)
5. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า
6. รับฟังปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงกับทางเจ้าหน้าที่ IEO Abroad


ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Intership in UK (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in UK (ดาวน์โหลดที่นี่)
ตัวอย่าง Resume (ดาวน์โหลดที่นี่)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *